Договір публічної оферти

м. Київ, Україна
ФОП Кириленко Д.І., надалі іменоване Компанія, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 і 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти договір прокату автомобіля на зазначених нижче умовах:
1. Термінологія і скорочення
1.1. Термінологія, яка використовується в даному Договорі, означає наступне:
1.1. «Договір» — публічний договір (оферта), адресована будь-якій фізичній особі та/або фізичній особі-підприємцю та/або юридичній особі укласти з ним публічний договір на надання послуг. Розміщена Компанією за адресою: SollyPlus.rent.
1.2. «Акцепт» — повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по реєстрації на Веб-сайті.
1.3. «Веб-сайт» — сукупність програмних і апаратних засобів з унікальною адресою в мережі Інтернет в доменній зоні SollyPlus.rent. разом з інформаційними ресурсами в певній текстової, графічної або звукових формах, що перебувають в розпорядженні Компанії і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через мережу Інтернет.
1.4. «Законодавство» — положення чинного законодавства України, які застосовуються до даного Договору.
1.5. «Наймач» — особа, яка акцептувала Оферту, що міститься в даному договорі публічної оферти і отримує доступ до інформації, розміщеної на Веб-сайті. Наймач несе всі ризики, пов'язані з використанням його облікового запису будь-якою особою, яка не мала на те повноважень і за наслідки такого використання.
1.6. «Персональні дані» — це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (в тому числі але не виключно: прізвище, ім’я, контактний номер телефону, місто).
1.7. «Оферта» — цей договір публічної оферти, який укладається між Компанією та Наймачем шляхом приєднання користувача до запропонованого компанією договору в цілому і містить умови використання Веб-сайту.
1.8. «Платіжна система» — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів від наймачів на рахунок Компанії, доступні для придбання на Веб-Сайті.
1.9. «Сервіси Сайту» — функціональні можливості Веб-сайту, призначені для використання відвідувачами.
1.10. Назви заголовків / розділів в даному Договорі наведені виключно для зручності і не впливають на тлумачення даного Договору.

2. Предмет договору
2.1 Даний Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить всі істотні умови надання Компанією всім зацікавленим особам послуг із прокату транспортних засобів безпосередньо через доступ до сервісів Веб-сайту.
2.2. Компанія, в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Наймачеві можливість користування транспортними засобами, інформація про які розміщена на Веб-сайті, а Наймач зобов'язується користуватися транспортними засобами, інформація про які розміщена на Веб-сайті, відповідно до умов цієї Оферти.
2.3. Факт активації наймачем чек-боксу «Я ознайомлений і приймаю умови Публічної Оферти» на Веб-сайті є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.
2.4. Асортимент, кількість, вартість, умови прокату автомобілів, опублікованих на Веб-сайті, публікуються на Веб-сайті в режимі реального часу.
2.5. Наймач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Компанією шляхом розміщення чинної редакції цієї Оферти на Веб-сайті. У разі незгоди Наймача з новими (зміненими) умовами оферти, Компанія залишає за собою право заблокувати або скасувати Облікову запис Наймача.
2.6. Компанія передає, а Наймач приймає за плату у тимчасове володіння і користування вибраний на сайті SollyPlus.rent транспортний засіб.
2.7 Передача Компанією Автомобіля Наймачеві та його повернення Компанії після закінчення періоду прокату оформляється за допомогою Акта прийому-передачі Автомобіля, підписаного сторонами під час фактичної передачі.

3. Права та обов’язки сторін
3.1 Компанія має право:
3.1.1 Компанія має право на відшкодування збитків від Наймача у випадку:
- повернення Автомобіля в не повній комплектності,
- при пошкодженні компонентів (складових частин) Автомобіля,
- втрати документації (а саме: свідоцтва про реєстрацію ТЗ, оригіналу полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ),
- повернення Автомобіля з пошкодженим обладнанням, в розмірі суми, необхідної для відновлення комплектності, стану Автомобіля, зазначеної в Акті приймання-передачі Автомобіля,
3.1.2. Компанія має право на сплату всіх штрафних санкцій, передбачених цим Договором. Наймач зобов’язаний відшкодувати їх при поверненні Автомобіля, в іншому випадку, сума компенсації утримується із суми застави.
3.1.3 В односторонньому порядку відмовитися від Договору та вимагати негайного повернення Автомобіля у випадку:
- якщо Наймач порушує правила експлуатації Автомобіля,
- не оплатив користування Автомобілем
- не дотримується умов Договору,
- перебуває за межами дозволеної території,
- у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладенні цього Договору,
- з інших підстав, що є істотними і можуть спричинити в майбутньому збиток для Наймодавця.
В такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити предмет прокату незалежно від його місця знаходження.
Застава та сума за невикористані дні прокату в даному випадку Наймачу не повертаються.
3.2 Компанія зобов'язана:
3.2.1 Компанія зобов’язується передати Наймачеві автомобіль в технічно справному стані з відповідними документами на право користування ним. Факт передачі і стан автомобіля зазначається в Акті приймання-передачі Автомобіля.
3.2.2. Компанія зобов’язується надавати Наймачеві повну та достовірну інформацію щодо умов прокату, стану автомобіля, а також іншу інформацію, що стосується предмета прокату, його технічної експлуатації.
3.2.3. Компанія зобов’язана проводити технічне обслуговування, необхідні ремонтні роботи, регулярні технічні огляди предмета прокату за свій рахунок, якщо не доведе, що пошкодження предмета прокату сталося з вини Наймача.
3.2.4. При виявленні непридатності предмета прокату до експлуатації не з вини Наймача, Компанія зобов’язується здійснити його заміну на інший Автомобіль по класу та вартості, не нижче, ніж предмет прокату.
32.2.5. Застрахувати Автомобіль (КАСКО) на час його експлуатації Наймачем.
3.3 Наймач має право:
3.3.1 Використовувати Автомобіль цілодобово, з обмеженням пробігу 300 км. на добу, тільки на території України.
3.3.2 Наймач має право на отримання від Компанії повної інформації стосовно умов прокату та технічної експлуатації Автомобіля.
3.3.3 Наймач має право відмовитись від договору прокату і повернути Автомобіль Компанії у будь-який час, попередивши при цьому Компанію не менше, ніж 24 години до моменту фактичного повернення предмету прокату. У такому випадку, плата за прокат Автомобіля, що сплачена Наймачем за весь строк прокату, перераховується і повертається в сумі відповідно до тривалості фактичного користування Автомобілем з утриманням 20 % від суми повернення.
3.4 Наймач зобов'язується:
3.4.1 Прийняти Автомобіль на підставі Акту прийому-передачі в строк, визначений в цьому Договорі, перевірити загальний стан Автомобіля і в разі виявлення дефектів, відзначити їх в Акті прийому-передачі Автомобіля, а також повернути Автомобіль по закінченню строку прокату, який зазначений у цьому Договорі, на підставі Акту прийому-передачі, підписаного сторонами, в тому стані і комплектації, в якій Автомобіль був прийнятий Наймачем, з урахуванням нормального зносу.
Якщо Наймач у момент передання автомобіля у його володіння не перевірить його справність, предмет прокату вважається таким, що переданий у належному стані.
3.4.2 Наймач зобов’язаний оплатити користування предметом прокату своєчасно та у повному обсязі, а також внести заставу.
3.4.3 Наймач не має права передавати Автомобіль в піднайом чи передавати Автомобіль третім особам, без письмової згоди Компанії.
3.4.4 Наймач зобов’язаний використовувати предмет прокату за цільовим призначенням, не використовувати у спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших Автомобілів чи пересування з причепом, в якості таксі, для тест-драйву, для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають твердого покриття.
3.4.5 Наймач зобов’язаний не допускати управління Автомобілем в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги. Куріння в салоні автомобіля заборонено.
3.4.6 Наймач несе витрати, пов’язані з експлуатацією Автомобіля та щоденним підтриманням його в робочому стані (мийка автомобіля, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше).
3.4.7 Наймач зобов’язаний використовувати пальне належного виду та високої якості.
3.4.8 Наймач зобов’язаний забезпечити збереження Автомобіля з моменту його отримання і до моменту його повернення Компанії. Залишати Автомобіль тільки на стоянках (парковках), що охороняються.
3.4.9 Наймач зобов’язаний негайно повідомити Наймодавця (не пізніше одного часу з моменту виявлення факту) про втрату чи пошкодження предмета прокату, і діяти в таких випадках у відповідності з діючим законодавством України, Договором прокату, умовами страхування та вказівками, отриманими від Компанії.
3.4.10 У випадку виявлення технічних несправностей під час користування також повідомити про це Компанії. У випадку пошкодження предмета прокату Наймачу забороняється без згоди Компанії проводити розбирання та/або ремонт Автомобіля, також змінювати конструкцію Автомобіля та параметри виробника, крім робіт пов’язаних з необхідністю для його транспортування.
3.4.11 Наймачу забороняється робити тюнінг (внутрішній, зовнішній, технічний) Автомобіля. У випадку порушення цієї умови, Наймач компенсує завдані Компанії збитки (неякісний ремонт, зняття елементів тюнінгу).
3.4.12 Наймач зобов’язується неухильно дотримуватись правил дорожнього руху України, а також передбаченого швидкісного режиму.
3.4.13 По закінченню дії Договору Наймач зобов’язаний повернути Автомобіль у чистому вигляді з кількістю палива в паливному баку, рівною кількості при прийманні автомобіля (допустима похибка в межах 5%), або оплатити відсутність палива за ціною АЗС ОККО. Автомобіль повертається в справному технічному стані з урахуванням нормального зносу, який виник в період експлуатації. Під нормальним зносом Автомобіля в даному Договорі розуміється зменшення вартості Автомобіля, природний знос окремих вузлів та агрегатів за період знаходження Автомобіля у користуванні Наймача, при умові належної експлуатації Автомобіля, що виключає випадки, які спричинили незапланований ремонт чи відновлення Автомобіля.
3.4.14 Наймачу забороняється використовувати Автомобіль на тимчасово окупованій території України - сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також території проведення АТО (Луганська і Донецька області), та Чорнобильській зоні відчуження.
3.4.15 Попередити Компанію про бажання продовження строку прокату Автомобіля в робочі години, не менше ніж за 24 години до закінчення встановленого Договором строку прокату. У такому випадку, сторони узгоджують письмово можливість продовження строку прокату, виходячи із наявності у Компанії вільних Автомобілів. При неповерненні Автомобіля у встановлене місце та у визначений цим Договором строк після закінчення 24 годин з моменту закінчення строку прокату і неповідомлення Компанії про продовження Договору прокату, Компанія має право звернутись у правоохоронні органи для порушення кримінальної справи. При цьому з Наймача утримується сума, рівна вартості прокату Автомобіля за прострочені дні, та застава в такому випадку не повертається Компанією.
4. Відповідальність сторін
4.1 Наймач за власний рахунок і в повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою, заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходилися в Автомобілі в період дії Договору прокату, а також за збиток, нанесений їх багажу
4.2 У випадку прострочення внесення плати за користування предметом прокату Наймач зобов’язаний сплатити Компанії пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення. Пеня нараховується з наступної неоплаченої доби.
4.3 Наймач несе матеріальну відповідальність перед Компанією за будь-який збиток, заподіяний предмету прокату у випадках, встановлених цими правилами і договором. Під збитками розуміється втрати, яких Компанія зазнала у зв’язку зі знищенням, викраденням або пошкодженням предмету прокату або його окремих частин (деталей, комплектуючих), а також витрати, які Компанія мусить зробити для відновлення свого порушеного права. До збитків також відносяться доходи, які Компанія могла б реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушено.
4.4 Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, викрадення, пожежі тощо), розмір яких перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Автомобіля, і при обов’язковій умові дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач додатково несе відповідальність у розмірі суми застави і штрафу, який дорівнює 10 (десяти) відсоткам від ринкової вартості пошкодженого транспортного засобу на дату події.
Якщо внаслідок дій Наймача, що призвели до збитків (у вигляді пошкодження автомобіля внаслідок ДТП, дій третіх осіб, викрадення, пожежі тощо), розмір яких не перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків від вартості Автомобіля, і при обов’язковій умові дотримання і виконання всіх умов договору прокату, Наймач додатково несе відповідальність у розмірі суми застави.
4.5 У разі завдання шкоди предмету прокату внаслідок порушення правил його експлуатації чи інших навмисних або ненавмисних дій Наймача, втрати комплектуючих чи додаткового устаткування, ушкодження, що викликані неякісними паливно-мастильними матеріалами і рідинами, ушкодження покришок і колісних дисків, та інших вузлів і агрегатів предмета прокату Наймач відшкодовує Компанії заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі. Вказана сума або оплачується Наймачем окремо, або вираховується із суми застави, якщо розмір збитків не перевищує таку суму.
4.6 У випадку, якщо Наймач не повідомив Компанію у встановлений строк про подію ДТП або інший страховий випадок (викрадення, дії третіх осіб, інше), що стало наслідком отримання відмови страхової компанії здійснити виплату, або у випадках керування Автомобілем в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння, керування особою, що не визначена Договором і не має посвідчення водія, при грубому порушенні Наймачем Правил дорожнього руху чи використання Автомобіля не за призначенням, що також стало причиною відмови страхової компанії здійснити виплату, такий Наймач несе повну матеріальну відповідальність у розмірі заподіяних збитків.
4.7 Наймач, з вини якого, предмет прокату знаходиться в ремонті, зобов’язується за вимогою Компанії відшкодувати останньому упущену вигоду, яка визначається сумою плати за користування автомобілем за кожну добу знаходження предмета прокату в ремонті. Витрати на транспортування автомобіля до СТО Наймодавця або в інше, вказане Компанією місце, несе Наймач.
4.8 У випадку настання ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо автомобіля, Наймач повинен негайно (протягом 1 години) повідомити про це Компанія, та у строк не пізніше 36 годин з моменту настання такої події надати Компанії оригінали документів, які є необхідними для отримання Компанією страхового відшкодування.
4.9 Розмір збитку, нанесений предмету прокату оцінюється на СТО офіційного дилера. У випадку незгоди Наймача з сумою нанесених збитків, він звертається до експертної установи для визначення розміру збитків, виключно на Официйному СТО та за власний рахунок. У випадку поломки Автомобіля внаслідок ДТП, інших подій, що спричинили неможливість керування транспортним засобом, транспортування Автомобіля до місцезнаходження Компанії здійснюється Наймачем за його рахунок.
4.10 Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем правил дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі протягом строку, який припадає на період дії договору прокату з таким Наймачем, підлягає оплаті порушником разом з усіма нарахованими штрафними санкціями.
Компанія у випадку отримання постанови про адміністративне правопорушення передає відповідні дані Наймача разом із договором прокату для вирішення питання про накладення штрафу на порушника, а також проводить всі необхідні дії по доведенню факту, що в момент правопорушення автомобілем керував Наймач.
У випадку оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач зобов’язаний передати в день повернення Автомобіля відповідні протоколи Компанії та сплатити штраф.
Наймач зобов’язаний не перевищувати швидкісний режим руху понад встановлену ПДД межу. Якщо Наймач систематично (два і більше разів) порушує встановлений швидкісний режим в населених пунктах понад 70 км./год, а поза населених пунктів 110 км./год., Наймач має право стягнути (або утримати із застави) штраф в розмірі 3000,00 грн. за кожний випадок такого порушення.
4.11 Якщо Наймач своєчасно не виконує обов’язки щодо повернення предмета прокату після закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання, більше, ніж 1 (одну) добу, він зобов’язаний сплатити Наймодавцю неустойку у розмірі подвійної плати за користування предметом прокату за весь час прострочення.
4.12 При виникнення страхового випадку Наймач відшкодовує Компанії суму страхової франшизи.

5. Умови експлуатації та обов’язки наймача з повернення автомобіля
5.1 Документи, які необхідні для укладання договору прокату:
- посвідчення водія,
- документ, що посвідчує особу,
- ідентифікаційний код (у випадку отримання)
5.2 Для громадян України: - документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (один з документів): а) паспорт громадянина України; б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; в) дипломатичний паспорт України; г) службовий паспорт України; ґ) посвідчення особи моряка; д) посвідчення члена екіпажу; е) посвідчення особи на повернення в Україну; є)тимчасове посвідчення громадянина України; - документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус (один з документів): а) посвідчення водія; б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; в) посвідка на постійне проживання; г) посвідка на тимчасове проживання; ґ) картка мігранта; д) посвідчення біженця; е) проїзний документ біженця; - довідка про отримання ідентифікаційного коду.
У випадку, якщо особа через свої релігійні чи інші переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, такими особами подається паспорт з відповідною відміткою.
5.3 Для іноземців та осіб без громадянства (один із документів): - паспортний документ іноземця — документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною; - посвідка на постійне проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує право на постійне проживання в Україні; - паспортний документ іноземця — документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною; - посвідка на тимчасове проживання — документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні - посвідчення особи на повернення — документ, який видається іноземцю або особі без громадянства у випадках, передбачених міжнародними договорами України про реадмісію (приймання і передачу осіб); - посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон — документ, що посвідчує особу без громадянства під час перетинання нею державного кордону України і перебування за кордоном.
5.4 Пред’явлення посвідчення водія є обов’язковим для всіх Наймачів.
5.5 Наймодавець залишає за собою право відмовити особі, яка звернулась за послугою прокату, у випадку ненадання документу з вищевказаного переліку, або якщо у наданих документах виявлені ознаки їх підробки. Також Наймодавець відмовляє Наймачу в укладенні договору, якщо Наймач вчинив правопорушення, за яке передбачено накладення адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом (а саме: за керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).
5.6 Легковим автомобілем може керувати водій не молодше 21 року, що має дійсне посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і стаж водіння не менше 2 років (при наймі автомобіля економ або середнього класу). При отриманні в користування автомобіля бізнес-, представницького класу, позашляховиків, мінівенів водій повинен відповідати наступним вимогам: стаж керування складає більше 5 (п’яти) років, вік Наймача – не молодше 25 років.
6. Застава. Умови забезпечення виконання зобов’язань за договором прокату.
6.1 У випадку невиконання Наймачем зобов’язання, забезпеченого заставою, Компанія має право в односторонньому порядку задовольнити свої вимоги за рахунок застави.
6.2 Предмет застави: грошові кошти Наймача.
6.3 Заставою забезпечується зобов’язання Наймача перед Компанією по цьому Договору.
6.4 Застава вноситься під час укладання договору в грошовому вигляді у готівковій або безготівковій формі. Застава являє собою фіксовану грошову суму, розмір якої залежить від марки обраного Автомобіля. Після закінчення строку прокату і повернення Автомобіля, а також виконання Наймачем всіх умов Договору сума застави повертається останньому.
6.5 Якщо Наймач не мав можливості здійснити мийку/чистку Автомобіля перед його поверненням, застава за Автомобіль повертається тільки після мийки автомобіля та його візуального огляду

7. Оплата за прокат. Строк прокату.
7.1 Оплата послуг Компанії проводиться за тарифами Компанії, які розміщені на сайті.
7.2 Розмір плати за користування Автомобілем складається із загальної кількості обраних послуг.
7.3 Наймач повинен сплатити вартість прокату в порядку передплати.
7.4 Зобов’язання Наймача за цим Договором забезпечуються заставою розмір якої залежить від автомобилю, та обраних опціях на сайті, яку Наймач повинен надати Компанії у строк до фактичного закінчення прокату.
7.5 Замовлення послуги прокату транспортного засобу підтверджується оформленням Заявки, що полягає у виконанні кінцевої послідовності дій Замовником:
(I) Обрати місто, період та місце оренди шляхом вводу інформації у відповідні вікна й кліку кнопки “Забронювати авто”,
(II) Обрати бажаний транспортний засіб на Веб-сайті, натисканням кнопки “ЗАБРОНЮВАТИ”,
(III) Обрати необхідні опції прокату й натиснути кнопку “Продовжити”,«Оформити прокат»
(IV) Заповнити інформацію про орендаря й натиснути кнопку “Бронювати”,
(V) Зачекати підтвердження замовлення менеджером компанії,
(VI) Оплатити послугу за лінком від менеджера через Сервіс LIQPAY

8. Персональні дані
8.1. Здійснюючи Замовлення Наймач надає Компанії свої Персональні дані. Надаючи такі персональні дані Наймач надає Компанії безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на їх обробки будь-яким чином, включаючи але не обмежуючись, шляхом збирання, накопичення, володіння, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізації, передачі), знеособлення, знищення таких персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.
8.1.1 У випадку якщо Наймач при здійсненні Замовлення надає Компанії персональні дані інших осіб, Наймач цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу Компанії, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Компанією. Право використання й обробки, отриманих від Наймача персональних даних включає в т.ч. право Компанії на розсилання реклами, на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).
8.2. Обробка та використання персональних даних Наймача здійснюється відповідно до законодавства України (в тому числі але не виключно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р.). Наймач дає Компанії безстрокове, безвідкличне та безоплатне право на обробку та використання його персональних даних у зв’язку з наданням Наймачу Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Наймачем рекламних повідомлень про Заходи. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Наймача здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, окрема згода Наймача на обробку його персональних даних - не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Наймач гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ним і він ознайомлений та згодний з умовами даної Оферти.
8.3. Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних».

9. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила), як це визначено в законодавстві України. При цьому, термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
9.2. Якщо обставини, зазначені в п. 11.1 цього Договору, будуть тривати більше 30 (тридцяти) календарних днів, то кожна зі Сторін має право розірвати даний Договір, письмово повідомивши іншу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання.

10. Порядок вирішення спорів
10.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.
10.2. Всі претензії (скарги) Наймача до Компанії з використання Веб-сайту повинні направлятися Наймачем на адресу електронної пошти Компанії, вказаний в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковою наступною відправкою оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Компанії, вказаний в цьому Договорі. Термін розгляду претензії (скарги) наймача Компанією складає 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Компанії, після закінчення якого Компанією приймається одне з таких рішень: (I) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (II) про повне або часткове згоді з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Наймача.
10.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності встановленої вимогами чинного Законодавства.

11. Порядок направлення (надсилання) повідомлень
11.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви і інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній в такий спосіб:
11.1.1. Від Компанії до Наймача - шляхом направлення на адресу електронної пошти, вказану Наймачем при реєстрації на Веб-сайті.
11.1.2. Від Наймача до Компанії - в письмовій формі за допомогою рекомендованого листа, спрямованого поштою за адресою Компанії, вказаною в цій Оферті. Письмові звернення, що направляються Наймачем на адресу Компанії, повинні бути підписані Наймачем. Письмові звернення, які не підписані Наймачем, Компанією до розгляду не приймаються.
11.2. Здійснюючи Замовлення Наймач надає Компанії безстрокову згоду на отримання будь-яких рекламних та інформаційних повідомлень на месенджери та/або на електронну адресу/телефон, надані Наймачем при Замовленні проката транспортного засобу.
11.3. Інформаційні повідомлення призначені для широкого кола потенційних користувачів, публікуються на Сайті та/або розсилаються на електронні адреси/телефони Покупців, які раніше здійснювали Замовлення.
11.4. Наймач має право відмовитися від отримання рекламних та інформаційних повідомлень (окрім, системних повідомлень), що надходять у месенджери та/або на електронну адресу/телефон, вказані при здійсненні Замовлення, в будь-який момент за допомогою функціональних можливостей таких сервісів або за письмовим зверненням до Компанії.

12. Інші умови
12.1. Умови даної Оферти діють до моменту відкликання / зміни Компанією.
12.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття даної Оферти, що виражається сплатою послуг Наймачем, і діє до моменту його припинення однією із Сторін.
12.3. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.
12.4. Компанія має право розірвати цей Договір і припинити доступ Наймача до сервісів Веб-сайту в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Наймачем будь-якого з умов, визначених цим Договором.
12.5. У разі укладення цього Договору (акцепту даної Оферти) в письмовому вигляді, розірвання договору в односторонньому порядку однією із Сторін проводиться шляхом направлення відповідного письмового заяви іншою Стороною.
12.6. У разі якщо користувачеві необхідний підписаний Компанією друкований екземпляр цього Договору, Наймач роздруковує в двох примірниках наданий Компанією за додатковим запитом Наймача письмовий варіант Договору, попередньо вказавши в тексті реквізити Наймача (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані та адресу реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та логін; для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - найменування, адресу місцезнаходження та поштову адресу, банківські реквізити, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та логін), підписує обидва примірники, при цьому номер договору присвоюється Компанією, місцем укладення договору є місце знаходження Компанії, а датою договору є дата здійснення акцепту, і на спрямовує обидва примірники поштою цінним листом за адресою Компанії. Отримавши підписаний Наймачем Договір, Компанія підписує і оформляє його зі свого боку і повертає Наймачеві один екземпляр поштою, який буде направлений на поштову адресу користувача, вказану їм при підписанні Договору.
12.7. Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного Законодавства.
13. Контакти компанії і служби підтримки:
Телефон: +380688097777
Електронна адреса: info@sollyplus.rent

 

Submit your application